در نمودار زیر دسته بندی قطعات و ابزار آلات مناسب پوشش دهی فوق سخت روانکار را مشاهده می فرمایید.

در ادامه برخی صنایع و تولیدکنندگان مخاطب خدمات پوشش دهی SurfHARD را مشاهده می فرمایید.