واحد کنترل کیفی با بررسی کامل مشخصات قطعه ورودی،ثبت تاریخچه کاری ،کاربرد و مشخصات مدنظر مشتری این اطلاعات را به عنوان پشتوانه ای برای انتخاب نوع و روش فرآیند جمع آوری کرده و طبق آن تصمیمات بعدی اتخاذ می گردد.

فرم تایید اطلاعات قطعه

واحد کنترل کیفی موظف است قبل شروع فرایند و پذیرش قطعه کلیه اطلاعات فنی و حایز اهمیت قطعه را جمع اوری گرده و به تایید مشتری برساند. بدیهی است بدون تایید این مرحله امکان انجام مراحل بعدی وجود ندارد.

 

(Preliminary Data Sheet (PDS 

کلیه اطلاعات فنی مرتبط با پروسه پوشش دهی پس از بررسی و تحلیل متخصصین پوشش دهی واحد کنترل کیفی در این قسمت ثبت و ضبط میگردد.

(STR (Supplementary Test  Report  

در صورت نیاز به انجام هرگونه تست بر قطعه جهت اطمینان از صحت اطلاعات موجود، نتایج آزمون در این قسمت درج می گردد و تا انتهای عملیات ضمیمه پرونده قطعه خواهد ماند. 

 

(DMR  (Dimensional Measurement Report  

کلیه قطعات در بدو ورود به واحد فنی اندازه گیری ابعادی می شوند و هم چنین بعد از عملیات مجدد اندازه گیری ابعادی انجام می پذیرد. این امر به هدف کنترل و نظارت بر هرگونه تغییر سایز انجام می شود.

 

تمامی قطعات ورودی پس از تکمیل اطلاعات تخصصی  بدست متخصصین سطح می رسد و طبق اطلاعات جمع آوری شده روش فرایند (Working Process (WP مناسب تجویز می گردد.