در این بخش قطعات صنعتی پوشش داده شده و پوشش داده نشده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و مقایسه ای اجمالی در این باره شرح داده می شود.

مقایسه عملکرد پوشش SurfHard و کروم سخت بر قطعات مختلف

گزارش عملکرد قطعات صنعتی مختلف با پوشش کروم سخت و SurfHard

در این قسمت گزارشی از عمر قطعات صنعتی با پوشش کروم سخت و SurfHard مشاهده می شود و میتوان میزان بهبود عملکرد قطعه را پس از تغییر نوع پوشش مشاهده کرد

مقایسه عملکرد پوشش SurfHard و نیتراسیون بر قطعات مختلف

گزارش عملکرد قطعات صنعتی مختلف با پوشش نیتراسیون و SurfHard

در این قسمت گزارشی از عمر قطعات صنعتی بعد از نیتراسیون و SurfHard مشاهده می شود و میتوان میزان بهبود عملکرد قطعه را پس از تغییر نوع پوشش مشاهده کرد

مقایسه عملکرد پوشش SurfHard وتنگستن کاربید بر قطعات مختلف

گزارش عملکرد قطعات صنعتی مختلف با پوشش WC و SurfHard

در این قسمت گزارشی از عمر قطعات صنعتی با پوشش WC , SurfHardمشاهده می شود و میتوان میزان بهبود عملکرد قطعه را پس از تغییر نوع پوشش مشاهده کرد

مقایسه عملکرد قطعات با پوشش SurfHard و قطعات سختکاری شده بدون پوشش

گزارش عملکرد قطعات صنعتی مختلف سختکاری شده و با پوشش SurfHard

در این قسمت گزارشی از عمر قطعات صنعتی بعد از عملیات حرارتی و SurfHard مشاهده می شود و میتوان میزان بهبود عملکرد قطعه را پس از تغییر نوع پوشش مشاهده کرد