شرکت آذرخش متعهد به رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن است. علاوه بر این متعهد است تا انتظارات و نیازهای مشتریان را برآورده سازد. ما اعتقاد داریم که موفقیت  به تعهد شرکت به مشارکت کارکنان ، بهبود مستمر و بهبود اهداف عملکرد بستگی دارد. ما باید تلاش کنیم در هر فرصتی از انتظارات فراتر برویم.

واحد کنترل کیفی آذرخش متشکل ازتیم فنی و متخصص با هدف کنترل وروردی سیستم، فرایند و تجهیزات گامی بزرگ در ارتقای کیفیت محصول نهایی برداشته و طبق استانداردهای جهانی در این عرصه رو به جلو می رود.

در ادامه بخش های مختلف این واحد معرفی می گردد.

 

امور مستند سازی واحد کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی ملزم به تهییه مستندات و داکیومنت های QC مبتنی بر تاریخچه و مشخصات قطعه می باشد. در ادامه نمونه هایی از این فرم های خام ارایه می گردد.

واحد اندازه گیری و آزمایشگاه

امور مهندسی و آزمایشگاه

کلیه فعالیت های بررسی، اندازه گیری و آزمون خواص مختلف محصول در این واحد انجام می پذیرد.

روند عملکرد واحد QC

کلیه فعالیت های کنترلی،سنجش و هدایت فرایند در این قسمت شرح داده شده است.