فناوری پیشرفته به معنا ندارد، مگر اینکه شما یک گروه از افراد واجد شرایط برای اجرای این فناوری را داشته باشید.سخت پوشش آذرخش بهترین و درخشان ترین خدمات را در کلیه سطوح شرکت از جمله، توسعه، نگهداری، تولید، مدیریت برنامه ها و بخش اجرایی ارایه می دهد.کارمندان ما بهترین تیم آموزش دیده در صنعت پوشش هستند. آموزش فرایندی مداوم است. با معرفی فرآیندهای جدید و یا فناوری های جدید، آموزش به صورت مداوم و کامل انجام می شود. ما این برنامه آموزشی را ارتقای مهمترین منابع شرکت (یعنی افراد شرکت) می دانیم.